Kế hoạch BDTX trường TH Tràng Sơn

Thứ ba - 03/11/2015 15:39
Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo...............
PHÒNG GD&ĐT ĐÔ LƯƠNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀNG SƠN   
Số:      /KH- BDTX.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Tràng Sơn, ngày 8  tháng10  năm 2015
KẾ HOẠCH BỒI  DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2015 - 2016
 
 
 
 

          Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;
 Căn cứ Công văn số 400/PGD&ĐT-KHBDTX ngày 29/9/ 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đô Lương về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 - 2016;
      Căn cứ thực tế nhà trường, Trường Tiểu học Tràng Sơn xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) năm học 2015-2016 như sau,
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG:
1. Tình hình nhà trường:
- Tổng số CBGVNV: 40; Nữ: 39 ;  Biên chế: 34; Hợp đồng huyện ,HĐ trường 2 người.
+ CBQL:  3 đ/c.       Trình độ Đại học : 3 đ/c
+ Giáo viên: 33 đ/c . Trình độ  ĐH: 23;   CĐ: 10 đ/c
+ Nhân viên   4 đ/c    Trình độ  CĐ: 1;   TC: 3 đ/c
3. Những thuận lợi, khó khăn:
a. Thuận lợi
          - Lãnh đạo nhà trường luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện, động viên, khuyến khích giáo viên theo học nâng chuẩn và theo học các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ, các lớp ngoại ngữ, tin học...
          - Phần lớn đội ngũ giáo viên đều rất nhiệt tình, tận tâm với nghề và có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.
          - Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy - học của nhà trường khá đầy đủ và cơ bản đáp ứng được nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.
b. Khó khăn:
          - Một số ít giáo viên lớn tuổi thiếu sự nhanh nhạy trong tiếp thu các phương pháp dạy học mới, trình độ ứng dụng CNTT còn hạn chế.
          - Tinh thần phấn đấu học hỏi trau dồi chuyên môn của một bộ phận giáo viên cầm chừng, tư tưởng an phận thủ thường ngại phấn đấu.
II. Mục đích bồi dưỡng:
1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong đơn vị.
Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
2. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, nâng cao mức độ đáp ứng với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
3. Bồi dưỡng thường xuyên mục đích làm cho đội ngũ giáo viên luôn đạt chuẩn theo quy định và nâng cao nhận thức, phấn đấu thực hiện tốt nội dung và nhiệm vụ được giao trong năm học 2015-2016.
III. Nguyên tắc:
1. Bảo đảm tất cả CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, vấn đề  thực tiễn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống đón đầu được sự thay đổi phát triển của GD trong thời gian tới; không gây áp lực cho giáo viên.
3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn.
4. Nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi tổ chức bồi dưỡng.
5. Các khối kiến thức bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) đều được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua giáo viên cuối năm học.
IV. Đối tượng BDTX.
Tất cả cán bộ quản lý và giáo viên đang giảng dạy tại trường.
V. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng:
Mỗi nội dung bồi dưỡng có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục của địa phương nhưng tổng thời lượng BDTX đối với giáo viên mỗi năm học đảm bảo 120 tiết.
1. Nội dung bồi dưỡng 1:
Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học bậc tiểu học
Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.
  * Nội dung: Tiếp thu nhiệm vụ năm học 2015 - 2016; Quán triệt kế hoạch hành động của chính phủ và Bộ GD&ĐT về thực hiện NQ số 29- NQ-TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT; Chỉ thị số 03- CT-TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện tuần sinh hoạt chính trị tư tưởng đầu năm học. Triển khai các chuyên đề đổi mới PPDH sau khi đã tiếp thu tại phòng GD triển khai.
- Thời gian bồi dưỡng tập trung :10 tiết; Tự bồi dưỡng: 20 tiết.
- Dự kiến thực hiện nội dung 1 vào tháng 8,9/2015.
2. Nội dung bồi dưỡng 2:
Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học.
Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.
Nội dung: Thực hiện nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, CBQLGD thông qua các chuyên đề: Tổ chức sinh hoạt cụm CM cấp trường, cấp cụm, tổ chức các trò chơi dân gian, hát dân ca, các môn thể thao ; rút kinh nghiệm sau 1 năm thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo TT 30/ Bộ GD&ĐT năm 2014, Dạy học TV1 CGD hiệu quả; vận dụng phương pháp dạy học theo mô hình VNEN. Củng cố và nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi ngày.
  - Dự kiến thực hiện nội dung 2 vào tháng 9 - 4/2014 lồng ghép vào cả quá trình dạy học trong năm.
3. Nội dung bồi dưỡng 3:
Đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên.
Thời lượng: 60 tiết/năm học/giáo viên.
Nội dung: Đây là khối kiến thức tự chọn gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên trong trường. Mỗi giáo viên tự lựa chọn một số mô đun để bồi dưỡng trong năm học, đảm bảo thời lượng 60 tiết/năm học theo Thông tư số 32/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nội dung đăng kí:
+ Mô dun TH8 (15 tiết) Thư viện trường học thân thiện.
+ Mô dun TH 21 (15 tiết) Ứng dựng phần mềm trình diễn microsotfPowerpoint trong dạy học.
+ Mô dun TH 39 (15 tiết)  Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở Tiểu học qua các môn học.
+ Mô dun TH  43 (15 tiết)  Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học.
*Kế hoạch cụ thể:
1.     Khối kiến thức bắt buộc: (60 tiết)
1.1.    Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học
Thời gian Nội dung bồi dưỡng Thời lượng Đối tượng triển khai Hình thức bồi dưỡng
Ngày 4/9/2015  Quán triệt kế hoạch hành động của chính phủ và Bộ GD&ĐT về thực hiện NQ số 29- NQ-TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT; Chỉ thị số 03- CT-TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện tuần sinh hoạt chính trị tư tưởng đầu năm học.     
Triển khai các chuyên đề đổi mới PPDH sau khi đã tiếp thu tại phòng GD triển khai.
- Thông tư 28/BGD&ĐT qui định về chế độ làm việc với GV phổ thông.
- NĐ 138/ NĐCP ngày 22/10/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong giáo dục
- Thông tư 03/BYT ngày 20/1/2014 ban hành danh mục bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xá định cặp vợ chồng được sinh con thứ 3 không vi phạm.
 
15 tiết
Ban Giám hiệu  
Tập trung
 
 
Ngày 16/9/2015 Triển khai  một số văn bản quan trọng của ngành:
 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về việc tuyển, sử dụng và quản lý viên chức;
Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Thông tư 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
15 tiết Ban Giám hiệu  
Tập trung
 
 
   
          1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học
Thời gian Nội dung bồi dưỡng Thời lượng Đối tượng triển khai Hình thức bồi dưỡng
Ngày 19/9/2015 - Quyết định số 3460/QĐ-UBND.VX của UBND Tỉnh về  kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
- Triển khai chuyên đề về nội dung PPDH GDKNS, mĩ thuật Tiểu học sau khi đã tiếp thu tại PGD
- Thông tư số 26/2012/TT- BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
15  tiết Ban Giám hiệu Tập trung
Ngày 26/9/2015 Chuyên đề thiết kế bài giảng điện tử ; lập hộp thư điện tử; kỹ năng tìm kiếm thông tin trên website.
- Sử dụng tài liệu của địa phương đối với môn lịch sử, địa lý lớp 4,5.
- Vận dụng dạy học theo mô hình VNEN vào chương trình hiện hành.
 
15  tiết  
Ban Giám hiệu, cốt cán CM
Tập trung
2.     Khối kiến thức tự chọn: (60 tiết).
 Thời gian Nội dung bồi dưỡng Mục tiêu bồi dưỡng Số GV đăng ký T.gian tự học (tiết) Thời gian học tập trung (tiết)
 Lý.th T.hành
 
Tháng 10
 
 
 
 
TH8: Thư viện trường học thân thiện
1. Giới thiệu về thư viện trường học thân thiện.
2. Các hình thức tổ chức thư viện trường học thân thiện.
3. Xây dựng thư viện thân thiện trong trường tiểu học.
 
Hiểu được thế nào là thư viện trường học thân thiện.
Nắm được các hình thức tổ chức thư viện trường học thân thiện.
Biết cách xây dựng thư viện thân thiện trong trường tiểu học. Chủ động, linh hoạt trong xây dựng thư viện thân thiện phù hợp với hoàn cảnh địa phương.
   
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
Tháng 11-12 TH21: Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint trong dạy học
 1. Các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint.
2. Thực hành các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn PowerPoint để xây dựng một tệp tin trình diễn phục vụ cho việc dạy học ở tiểu học.
 
Xác định được các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint và biết một tệp tin trình diễn.
Sử dụng thành thạo các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint để để xây dựng một tệp tin trình diễn phục vụ cho việc dạy học ở tiểu học.
   
 
 
12
 
 
 
 
1
 
 
 
2
Tháng 1-2/2015 TH39:Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học
1. Một số vấn đề chung về kĩ năng sống và giáo dục kĩ năng sống qua các môn học ở tiểu học (mục tiêu, yêu cầu…)
2. Nội dung và địa chỉ giáo dục kĩ năng sống qua một số môn học như Tiếng Việt, Đạo Đức, Tự nhiên xã hội,…)
 3. Các phương pháp và kĩ thuật tích hợp, lồng ghép giáo dục kĩ năng sống vào môn học.
Hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học.
Nhận biết các kĩ năng sống cơ bản và các nội dung giáo dục kĩ năng sống trong một số môn học.
Xác định được các phương pháp, kĩ thuật dạy học và các hoạt động tăng cường rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh trong một số môn học ở tiểu học.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
Tháng 3-4/2015 Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học
1. Một số vấn đề chung về môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học (mục tiêu, yêu cầu…)
2. Nội dung và địa chỉ tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong một số môn học như Tiếng Việt, Đạo Đức, Tự nhiên xã hội,…)
 3. Các phương pháp và kĩ thuật tích hợp, lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường trong một số môn học.
Hiểu rõ tầm quan trọng của giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học qua các môn học.
Nhận biết các nội dung tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong một số môn học.
 Xác định được các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong một số môn học ở tiểu học.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
V. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên
1. Bồi dưỡng thường xuyên bằng tự học (tự bồi dưỡng) của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn của nhà trường, cụm trường.
2. Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng  kiến thức khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong bồi dưỡng tay nghề; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.
3. Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).
4. Bồi dưỡng theo hình thức tổ chức chuyên đề, hội thảo do Sở GD, Phòng GD, cụm chuyên môn tổ chức.
VI. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên
1. Phương thức đánh giá kết quả BDTX
a) Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX
- Việc đánh giá giáo viên bằng hình thức tự học do Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng  nhà trường và tổ trưởng tổ chuyên môn đánh giá thông qua hồ sơ, sản phẩm, thái độ bài thu hoạch… Đảm bảo khách quan, công khai rõ ràng.
b) Thang điểm đánh giá kết quả BDTX.
- Cho điểm theo thang điểm 10: Hồ sơ 2 điểm/ 1 nội dung
                                               Sản phẩm 6 điểm/ 1 nội dung
      Thái độ 2 điểm/ 1 nội dung
* Đánh giá cho điểm từng nội dung cập nhật phần mềm kịp thời trước 30/4/2016.
2. Xếp loại kết quả BDTX
a. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:
- Loại TB: nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;
- Loại Khá:  ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;
- Loại Giỏi: nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.
b. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.
c. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
3. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX
a. Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
b. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên đã hoàn thành (không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch).
5. Hồ sơ BDTX:
a. Cá nhân:
- Sổ học tập BDTX;
- Kế hoạch cá nhân;
- Tài liệu theo từng nội dung quy định;
- Bản tự đánh giá, xếp loại việc thực hiện nhiệm vụ BDTX năm học 2015 – 2016.
b. Tập thể:
- Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ, trường;
- Biên bản đánh giá, cho điểm, xếp loại BDTX.
- Danh sách Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên.
VII. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng (CBQL).
Triển khai, hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch BDTX cá nhân.
Phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường.
Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với giáo viên tham gia BDTX.
Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong thực hiện công tác bồi dưỡng.
2. Trách nhiệm của tổ chuyên môn, ban thanh tra nhân dân.
Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của tổ trình Hiệu trưởng phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.
Báo cáo lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của tổ và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
2. Trách nhiệm của giáo viên.
Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân trình Hiệu trưởng phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của nhà trường.
Báo cáo lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Trên đây là kế hoạch BDTX của Trường Tiểu học Trànớnơn năm học 2015 - 2016. Yêu cầu CBQL và toàn thể giáo viên  nghiêm túc thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc, các tổ CM và giáo viên phản ánh về Ban chỉ đạo BDTX để chỉ đạo kịp thời./.                                                                                                                      
Nơi nhân:
- Phòng GD&ĐT ( để b/c)
- Các tổ CM ( để thực hiện).
- Lưu Vp.
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
Lê Thị Thảo
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BDTX
            HIỆU TRƯỞNG
 
 
        Dương Minh Đính

Nguồn tin: Trường tiểu học Tràng Sơn

 Từ khóa: giáo dục, thường xuyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  DANH MỤC

 ALBUMS ẢNH

 THỐNG KÊ

  • Đang truy cập2
  • Hôm nay18
  • Tháng hiện tại998
  • Tổng lượt truy cập188,309
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây